GODDATA– Integritetspolicy

Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016

 

Vad är GDPR?

EU:s nya reform om integritet, mer känd som GDPR (General Data Protection Regulation), är skapad för att förbättra din datasäkerhet mellan de Europeiska landsgränserna i EU- och EES-länder.

Vi ser seriöst på den personliga integriteten för kunder och användare av tjänsterna som vi erbjuder på vår internetresurs, genom våra applikationer, via våra plattformar i sociala medier samt via vår kundservice. Din personliga integritet respekteras och dina personuppgifter behandlas korrekt i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR ¹ (se nedan).  Vi tar ansvar för att personuppgifter som vi behandlar endast används för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter hos oss sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från maj 2018 dataskyddsförordningen GDPR.

 

Följande integritetspolicy gäller generellt för vår digitala hantering.

Personuppgifter och ”behandling av” personuppgifter

Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Det innebär att vittskilda uppgifter som t.ex. namn och kontaktuppgifter, personlig information i meddelande, frågeställningar, e-posttrafik utgör personuppgifter.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej.

GODDATAs  behandling av personuppgifter

Vilka personuppgifter samlas in och när raderas de
När du besöker/använder våra digitala kanaler eller dess tjänster eller kommunicerar med oss i våra digitala kanaler kan vi komma att samla in uppgifter om dig som exempelvis namn, adress, postadress, e-postadress, telefonnummer, identifikationsuppgifter.

Vidare kan GODDATA komma att samla in tekniskdata om de enheter du använder för att få tillgång till GODDATAs digitala kanaler, däribland IP-adress, typ av webbläsare och cookieinformation.
Insamlingen som beskrivs häri sker exempelvis genom att du anger dina personuppgifter i formulär på våra digitala kanaler eller i dess tjänster.

Om du deltar i marknadsföringsaktiviteter som vi anordnar kan ytterligare personuppgifter som du väljer att lämna till oss behandlas.När du tar kontakt med oss via kundservicefunktioner i våra digitala kanaler, till exempel via vår hemsidas kontaktformulär, kommer dina kontaktuppgifter samt ärendeinformation att behandlas av oss.

Om du besöker eller kommunicerar med oss via våra konton i sociala medier (det vill säga tredjepartsplattformar såsom exempelvis Facebook och Twitter) kan GODDATA komma att ta emot information rörande din profil och dina interaktioner på tredjepartsplattformen från leverantören av densamma.

GODDATA har placerat så kallade ”cookies” i flera av våra digitala kanaler. Genom dessa cookies samlas uppgifter om hur du använder den digitala kanalen in. Mer information om vilka cookies GODDATA placerat i våra digitala kanaler, och hur du tar bort dessa cookies, finns i GODDATAs cookiepolicy.

Personuppgifterna kommer att behandlas av oss endast så länge som det behövs för att uppfylla ändamålen med behandlingen eller för att fullgöra GODDATAs rättsliga skyldigheter.

Ändamål för behandling av personuppgifter
De personuppgifter om dig som samlas in i anslutning till ditt nyttjande av de digitala kanalerna och dess tjänster kommer att behandlas av GODDATA för följande ändamål.

  1. För att vi ska kunna tillhandahålla de produkter och tjänster du beställt och administrera vårt avtal med dig.
  2. För att vi ska kunna kommunicera med dig vid kontakt via kundservice, e-mailformulär och i våra konton i sociala medier.
  3. För att administrera eventuella marknadsföringsaktiviteter.
  4. För marknadsföringsändamål, däribland för marknadsföring via post, e-post och sms/mms, som du kan välja bort via en länk i varje utskick som görs via e-post eller sms/mms.
  5. För att behandla din betalning eller förhindra eller upptäcka bedrägerier.
  6. För att ta fram statistik över användningen av våra digitala kanaler och dess tjänster.
  7. För att underhålla, utveckla, testa och förbättra våra digitala kanaler och de tekniska plattformar som de tillhandahålls på.

Laglig grund och berättigade intressen för personuppgiftsbehandlingen

GODDATA behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig eller svara på din begäran om kundservice och då vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter. Om GODDATA skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg.

Säkerhet till skydd för personuppgifter

GODDATA värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

Information om GODDATAs kunder och samarbetspartners behandlas konfidentiellt. Adressinformation i vårt register för brevutdelning behandlas konfidentiellt i lösenordskyddat format.

Begränsningar i utlämnande av personuppgifter

GODDATA kan anlita externa samarbetspartners och leverantörer att utföra uppgifter för GODDATAs räkning, exempelvis för att tillhandahålla IT-tjänster, betalningslösningar eller hjälpa till med marknadsföring, analyser eller statistik. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att GODDATAs samarbetspartners, både inom EU/EES och utanför EU/EES, får tillgång till dina personuppgifter. Bolag som hanterar personuppgifter för GODDATAs räkning undertecknar alltid avtal med GODDATA för att säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter även hos våra samarbetspartners.

Externa länkar

Denna integritetspolicy gäller för information som GODDATA behandlar om dig inom ramen för våra digitala kanaler. GODDATAs digitala kanaler kan ibland innehålla länkar till externa webbplatser eller tjänster som vi inte kontrollerar. Om du följer en länk till en extern internetresurs uppmanas du att ta del av de principer för personuppgiftsbehandling och information om cookies som gäller för den aktuella sidan.

Rätt till information och rätt att inge klagomål

Du har rätt att, i enlighet med vad som följer av tillämplig personuppgiftslagstiftning, när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, att få felaktiga personuppgifter rättade, att GODDATA ska sluta behandla samt radera dina personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, att utöva din rätt till dataportabilitet, samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna. Vänligen kontakta i sådant fall GODDATAs dataskyddsombud via e-post: GDPR@goddata.se

Behandling av personuppgifter om barn

GODDATAs digitala Kanaler riktar sig inte till barn och GODDATA samlar därmed inte medvetet in personuppgifter om barn.

Kontaktinformation

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina uppgifter är GODDATA. Om du har frågor rörande hur GODDATA behandlar dina personuppgifter, eller vill ha upplysning om och kontaktuppgifter till personuppgiftsansvariga i övriga bolag inom GODDATAs bolagssfärs, är du välkommen att kontakta GODDATAs dataskyddsombud via e-post: GDPR@goddata.se eller via postadress enligt nedan.

 

 


GDPR-ansvarig
Badhusgatan 10
302 32 Halmstad
GDPR@goddata.se

 

 

Ändring av denna integritetspolicy
GODDATA kan komma att från tid till annan göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på GODDATAs internetresurs.
¹ Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).